Regulamin

Witamy w Loveofqueen.com. Świadczymy usługi dla Ciebie z zastrzeżeniem zawiadomień, warunków i warunków określonych w niniejszej umowie ("Umowa"). Ponadto, korzystając z dowolnej usługi Loveofqueen.com (np. Składając zamówienie lub pisząc recenzję klienta), podlegacie zasadom, wytycznym, zasadom, warunkom i warunkom mającym zastosowanie do takich usług i zostaną one włączone do niniejszego Umowa przez to odniesienie. Loveofqueen.com zastrzega sobie prawo do zmiany tej strony i niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Uzyskiwanie dostępu, przeglądanie lub korzystanie w inny sposób z witryny oznacza zgodę na wszystkie warunki niniejszej Umowy. Przed kontynuowaniem przeczytaj uważnie tę umowę.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma co najmniej 18 lat lub odwiedza Stronę pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Loveofqueen.com niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, nieprzenośnej i niewyłącznej licencji na dostęp do Strony i korzystanie z niej poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu dokonywania zakupów osobistych. przedmioty sprzedawane w Witrynie, a nie do komercyjnego wykorzystania lub używania w imieniu stron trzecich, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych z wyprzedzeniem przez Loveofqueen.com. Każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w tym punkcie bez powiadomienia.

Z wyjątkiem przypadków określonych w paragrafie powyżej, nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wydzierżawiać, transmitować, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować lub w inny sposób wykorzystywać Witryny lub jej części, chyba że wyraźnie dozwolone przez Loveofqueen.com na piśmie. Użytkownik nie może wykorzystywać w celach komercyjnych żadnej z informacji podanych na Witrynie lub korzystać z Witryny z korzyścią dla innej firmy, o ile nie zostanie to wyraźnie dozwolone przez Loveofqueen.com z góry. Loveofqueen.com zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, rozwiązania kont i / lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, jeśli Loveofqueen.com uważa, że ​​postępowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla interesów Loveofqueen.com.

Użytkownik nie może przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem Witryny żadnych Treści, informacji lub innych materiałów, które (a) naruszają lub naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby; (b) jest oszczercza, groźna, zniesławiająca, nieprzyzwoita, nieprzyzwoita, pornograficzna lub może prowadzić do jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej lub karnej na mocy prawa Stanów Zjednoczonych lub prawa międzynarodowego; lub (c) obejmuje wszelkie błędy, wirusy, robaki, drzwi pułapek, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod lub właściwości. Loveofqueen.com może przypisać ci hasło i identyfikację konta, aby umożliwić ci dostęp do niektórych części tej Strony i korzystanie z nich. Za każdym razem, gdy używasz hasła lub identyfikacji, będziesz uważany za upoważnionego do dostępu do Strony i korzystania z niej w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy, a Loveofqueen.com nie ma obowiązku sprawdzania autoryzacji lub źródła taki dostęp lub korzystanie z Witryny.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelki dostęp do tej witryny i korzystanie z niej przez każdego, kto używa hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanego do użytkownika, niezależnie od tego, czy taki dostęp i korzystanie z tej strony jest rzeczywiście autoryzowane przez użytkownika, w tym, bez ograniczeń, wszystkie komunikaty i transmisje. oraz wszystkie zobowiązania (w tym, bez ograniczeń, zobowiązania finansowe) wynikające z takiego dostępu lub użytkowania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i identyfikatora przypisanego do użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Loveofqueen.com o każdym nieuprawnionym użyciu jego hasła lub identyfikacji, lub o każdym innym naruszeniu lub zagrożonym naruszeniu bezpieczeństwa niniejszej Witryny. Po rejestracji otrzymasz nasze biuletyny z informacjami o sprzedaży, kuponach i specjalnych promocjach. Możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku z dowolnego biuletynu e-mail lub osobistego ustawienia subskrypcji po zalogowaniu. Domyślna subskrypcja biuletynu dla zarejestrowanych użytkowników.

Loveofqueen Konto użytkownika

Gwarantujesz, że Twoje Zgłoszenia, w całości lub w części, są jasne i wolne od jakiegokolwiek naruszenia praw własności intelektualnej, sporów lub roszczeń stron trzecich. Loveofqueen.com nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie przez Ciebie praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw stron trzecich. Zobowiązujesz się do obrony i zabezpieczasz Sponsora przed wszelkimi stratami spowodowanymi użyciem wpisów do jakichkolwiek celów.

Recenzje i komentarze

O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie lub na stronie, wszelkie treści, które przesyłasz lub publikujesz na stronie i / lub dostarczają Loveofqueen.com, w tym, bez ograniczeń, pomysły, know-how, techniki, pytania, recenzje, komentarze i sugestie (zbiorczo, "Zgłoszenia") są i będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone, a składając lub wysyłając, wyrażasz zgodę na nieodwołalną licencję na wpis i wszelkie związane z nim prawa własności intelektualnej (z wyłączeniem praw osobistych, takich jak prawo autorskie) do Loveofqueen.com bez opłat i Loveofqueen.com będzie mieć wolne od opłat, globalne, wieczyste, nieodwołalne i zbywalne prawo do używania, kopiowania, dystrybucji, wyświetlania, publikowania, wykonywania, sprzedaży, dzierżawy, transmisji, adaptacji, tworzenia dzieł pochodnych z takie Zgłoszenia w jakikolwiek sposób iw jakiejkolwiek formie oraz do tłumaczenia, modyfikacji, inżynierii wstecznej, deasemblacji lub dekompilacji takich Zgłoszeń. Wszystkie Zgłoszenia automatycznie stają się wyłączną i wyłączną własnością Loveofqueen.com i nie będą zwracane Użytkownikowi, a Ty zgadzasz się nie zgłaszać żadnych sporów w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem wpisu przez Loveofqueen.com w przyszłości.

Gwarantujesz, że Twoje Zgłoszenia, w całości lub w części, są jasne i wolne od jakiegokolwiek naruszenia praw własności intelektualnej, sporów lub roszczeń stron trzecich. Loveofqueen.com nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie przez Ciebie praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw stron trzecich. Zobowiązujesz się do obrony i zabezpieczasz Sponsora przed wszelkimi stratami spowodowanymi użyciem wpisów do jakichkolwiek celów.

Poza prawami mającymi zastosowanie do każdego Zgłoszenia, podczas zamieszczania komentarzy lub recenzji na stronie, przyznajesz również Loveofqueen.com prawo do wykorzystania nazwy, którą przesyłasz wraz z jakąkolwiek recenzją, komentarzem lub inną treścią, jeśli takie istnieją, w związku z z taką recenzją, komentarzem lub inną treścią. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do recenzji, komentarzy i innych Treści umieszczanych przez użytkownika na tej stronie oraz że wykorzystanie jego recenzji, komentarzy lub innych treści przez Loveofqueen.com nie naruszy naruszać praw osób trzecich. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jest kimś innym niż on sam, ani w inny sposób wprowadzać w błąd Loveofqueen.com lub stron trzecich w odniesieniu do pochodzenia jakichkolwiek Materiałów lub Treści. Loveofqueen.com może, ale nie będzie zobowiązany do usuwania lub edycji jakichkolwiek Zgłoszeń (w tym komentarzy lub recenzji) z jakiegokolwiek powodu.

Anulowanie zamówienia

Customers can cancel their order at anytime prior to shipping; please go to our Pomoc i FAQ or Skontaktuj się z nami

However, once the order has been dispatched, the order cannot be canceled, changed, or refunded. Upon receipt of the package, our Zasady dotyczące zwrotów. comes into effect.

Przesyłki z Chin

At Loveofqueen all shipments are sent from China and are Delivery Duty Unpaid. Consequently, any and all customs or import duties are charged once the parcel reaches its destination country. If any, these charges must be paid by the customers. Should the customers refuse the package due to import duties or taxes, they take full liability for all the cost involved in the process. Due to customs regulations, please note that Loveofqueen cannot to declare purchased items as a gift or list an amount lower than the actual product price.

Kodeks postępowania z klientem

At Loveofqueen customer satisfaction is our top priority.We strive to solve all customers problems in a professional and amicable way. However, we will not tolerate any unacceptable or unreasonable behavior towards our Customer Service Team members.

Unacceptable behavior directed towards Customer Service staff or Loveofqueen may, for example, include any of the following:

-Aggressive, abusive and threatening behavior. Examples include: any and all direct or implied threats on any communication channel; intimidating language; personal and verbal abuse; sexist, racist, homophobic, or derogatory remarks; rudeness; inflammatory statements; swearing; and unsubstantiated allegations.

- Zazwyczaj podejmowanie zwyczajowo wymagających lub dokuczliwych skarg, mimo że sprawa została w pełni rozwiązana; podobnie, powtarzanie reklamacji trwa nadal, pomimo rozsądnych i uczciwych rozwiązań oferowanych zgodnie z naszymi zasadami.

-Zapytanie, oczekiwanie lub wymaganie od personelu naruszenia obowiązujących zasad polityki firmy, np. Kwota zwrotu, ramy czasowe, specjalne odszkodowanie itp .; podobnie, szukając nierealistycznego wyniku wykraczającego poza zakres naszych własnych zasad i procedur. Domyślnie kwota zwrotu nie może przekroczyć pierwotnej kwoty zamówienia zapłaconej Loveofque.

- Ponowna zmiana charakteru (lub fokusu) skargi lub pożądanego rezultatu, w części, po udzieleniu formalnej odpowiedzi.

-Nuższa liczba skarg w porównaniu do historii wartości zakupów ogółem.

W przypadku takiego zachowania skarżącym można doradzić i formalnie powiadomić o:

- Ich język jest uważany za obraźliwy, obraźliwy, zagrażający i całkowicie nie do przyjęcia.

- Muszą powstrzymać się od używania takiego języka, zastraszania i gróźb.

- Nie będzie dalszej wymiany korespondencji w tej sprawie, jeśli utrzymają się z takim zachowaniem.

-Loveofqueen reserves the right to no longer accept orders from the customer in the future without further notice.

Proces eskalacji skarg

Proces eskalacji skarg

This process applies strictly to Customer Service issues. For separate legal issues such as copyright, please view our legal page tutaj.

Jeśli klient jest niezadowolony z rozwiązania oferowanego przez nasz dział obsługi klienta, klient może skontaktować się z naszym opiekunem biletowym, przesyłając nowy bilet w sekcji "Prześlij formalną skargę" w następujący sposób:

Contact us > Submit a ticket > Select Warranty &return > Submit a formal complaint

Odpowiemy na wszystkie skargi w ciągu 24 godzin, z wyjątkiem weekendów i świąt.

prawo autorskie

Cały tekst, grafika, zdjęcia lub inne obrazy, ikony przycisków, klipy audio, logotypy, slogany, nazwy handlowe lub oprogramowanie słowne i inne treści na stronie internetowej Loveofqueen.com (łącznie "Treść") należą wyłącznie do Loveofqueen.com lub odpowiednich dostawców treści. Użytkownik nie może wykorzystywać, powielać, kopiować, modyfikować, przesyłać, wyświetlać, publikować, sprzedawać, licencjonować, publicznie wykonywać, rozpowszechniać ani wykorzystywać w celach komercyjnych żadnej z Treści, ani w inny sposób pozbywać się jakiejkolwiek Treści w sposób niedozwolony przez Loveofqueen.com, bez uprzedniej pisemnej zgody Loveofqueen.com. Wykorzystywanie eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi gromadzenia i pobierania danych w serwisie Loveofqueen.com, jak również używanie znaków towarowych LoveOlqueen.com lub znaków usługowych w tagach meta jest surowo zabronione. Użytkownik może przeglądać i wykorzystywać Treści wyłącznie w celu gromadzenia swoich danych osobowych oraz zakupów i zamawiania w witrynie, a nie w żadnym innym celu. Zbieranie, układanie i łączenie wszystkich treści na tej stronie ("Kompilacja") należy wyłącznie do Loveofqueen.com. Użytkownik nie może wykorzystywać Treści lub Kompilacji Loveofqueen.com w jakikolwiek sposób dyskredytujący lub dyskredytujący Loveofqueen.com lub w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować zamieszanie lub naruszenie obowiązujących przepisów lub regulacji. Wszelkie oprogramowanie używane na tej stronie ("Oprogramowanie") jest własnością firmy Loveofqueen.com i / lub jej dostawców oprogramowania. Treść, kompilacja i oprogramowanie są chronione na mocy krajowych, międzynarodowych i krajowych praw autorskich. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Loveofqueen.com. Osoby naruszające będą ścigane w pełnym zakresie prawnym.

Loveofqueen.com uznaje i szanuje wszelkie prawa autorskie i znaki handlowe. W związku z tym korzystanie z telewizji, filmów, muzyki, festiwali filmowych lub innych nazw lub tytułów nie ma związku z Loveofqueen.com i jest wyłączną własnością właścicieli praw autorskich lub znaków towarowych. Nasze sukienki są inspirowane stylem celebrytów i są naszą ozdobą rzeczy noszonych przez celebrytów w Twoich ulubionych programach telewizyjnych i czerwonym dywanie, jednak nie są one autoryzowane, promowane ani połączone z tymi programami w żaden sposób i nie są uważane za naruszenia jakichkolwiek zarejestrowanych znaków towarowych lub praw autorskich.

Polityka dotycząca naruszenia praw własności intelektualnej

It is the policy of Loveofqueen.com to take appropriate action where necessary to uphold and recognize all relevant State, Federal and International laws in connection with material that is claimed to be infringing any trademark, copyright, patent and all or any other Intellectual Property laws. If you are an intellectual property rights owner and you believe that Loveofqueen.com sells, offers for sale, or makes available goods and/or services that infringe your intellectual property rights, then send the following information in its entirety to legal@loveofqueen.com

Wymagane informacje

 1. An electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive that is allegedly infringed;
  2. Opis pracy lub materiałów rzekomo naruszających prawo;
  3. Opis miejsca, w którym materiał przypuszczalnie naruszający prawa znajduje się na stronie (adres URL produktu);
  4. Informacje wystarczające, aby umożliwić nam skontaktowanie się z Tobą, takie jak Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  5. Oświadczenie, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że kwestionowane wykorzystanie materiału nie jest dozwolone przez prawa autorskie lub innego właściciela praw, jego przedstawiciela lub prawo;
  6. Identification of the intellectual property rights that you claim are infringed by the Website(e.g. "XYZ copyright", "ABC trademark, Reg. No. 123456, registered 1/1/04",etc);
  7. Oświadczenie, że powyższe informacje i powiadomienie są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela, którego wyłączne prawo zostało rzekomo naruszone.

Zakończenie i efekt rozwiązania umowy

Oprócz innych prawnych lub sprawiedliwych środków, Loveofqueen.com może, bez wcześniejszego powiadomienia, natychmiast wypowiedzieć Umowę lub odwołać dowolne lub wszystkie swoje prawa przyznane na podstawie niniejszej Umowy. Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy użytkownik natychmiast zaprzestanie dostępu do strony i korzystania z niej, a firma Loveofqueen.com, poza innymi prawnymi lub sprawiedliwymi środkami, natychmiast anuluje wszystkie hasła i identyfikatory konta wydane użytkownikowi i odmówić dostępu i korzystania z Witryny w całości lub w części. Jakiekolwiek wypowiedzenie niniejszej Umowy nie wpływa na prawa i obowiązki stron (w tym między innymi zobowiązania płatnicze) stron powstałe przed datą rozwiązania. /

Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności

O ile nie określono inaczej w standardowych warunkach sprzedaży, które dotyczą tego samego produktu na tej stronie, niniejsza strona internetowa, produkty oferowane do sprzedaży na tym portalu oraz transakcje przeprowadzane za jego pośrednictwem są dostarczane przez Loveofqueen.com na zasadzie "tak jak jest" . Loveofqueen.com nie udziela żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, co do działania strony lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych na tej stronie, z wyjątkiem przypadków tu przewidzianych, w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Loveofqueen.com zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, lecz nie wyłącznie, domniemanych gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, tytułu, spokojnego korzystania, dokładności danych i integracji systemu. Ta strona może zawierać niedokładności, błędy lub błędy typograficzne. Loveofqueen.com nie gwarantuje, że treść będzie nieprzerwana lub wolna od błędów. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Loveofqueen.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tej witryny, w tym, między innymi, pośrednie szkody przypadkowe, karne, przykładowe, specjalne lub wtórne. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność firmy Loveofqueen.com za jakiekolwiek szkody (niezależnie od podstawy działania) nie przekroczy w sumie łącznej kwoty opłat faktycznie zapłaconych przez użytkownika na Loveofqueen.com w ciągu najbliższego miesiąca poprzedzający czyn rzekomo powodujący odpowiedzialność Loveofqueen.com.

Order Acceptance

Pamiętaj, że mogą występować pewne zamówienia, których nie możemy zaakceptować i które muszą zostać anulowane. Loveofqueen.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub anulowania zamówienia z dowolnego powodu. Niektóre sytuacje, które mogą skutkować anulowaniem zamówienia, obejmują ograniczenia dotyczące ilości dostępnych do zakupu, niedokładności lub błędy w informacjach o produkcie lub cenach lub problemy zidentyfikowane przez nasz dział unikania zobowiązań kredytowych i oszustw. Przed przyjęciem zamówienia możemy również wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji. Skontaktujemy się z Tobą w przypadku anulowania całości lub części Twojego zamówienia lub jeśli do zaakceptowania Twojego zamówienia będą wymagane dodatkowe informacje.

Loveofqueen is not responsible for late deliveries for special occasions, such as birthdays, or other events. We encourage customers to place their order in advance to ensure there is enough time to receive their item.

Z góry informowaliśmy naszych klientów o szczycie sezonu Bożego Narodzenia za pośrednictwem banerów i biuletynów, a także zaproponowaliśmy ostateczną datę zamówienia i metody wysyłki w tym okresie. Nie możemy zatem ponosić odpowiedzialności, jeśli przedmiot nie dotrze na czas Świąt.

All orders reported as "delivered" by shipping companies are considered delivered. Loveofqueen cannot be made liable of non-delivery in this case.

Konto użytkownika

For safety and security, each customer is allowed to create only one registered account by default. For customers who attempt to create several accounts, Loveofqueen reserves the right to suspend accounts without further notice.

Obie strony zgadzają się, że po wysłaniu zlecenia transport jest wyłączną odpowiedzialnością zewnętrznej firmy logistycznej. Na tym etapie pełna własność produktu (-ów) należy do kupującego; wszelka odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem ponosi kupujący.

literówki

Podczas gdy Loveofqueen.com dąży do zapewnienia dokładnych informacji o produktach i cenach, mogą wystąpić błędy cenowe lub typograficzne. Loveofqueen.com nie może potwierdzić ceny przedmiotu do momentu złożenia zamówienia. W przypadku, gdy przedmiot jest wymieniony po niewłaściwej cenie lub zawiera nieprawidłowe informacje z powodu błędu w wycenie lub informacji o produkcie, Loveofqueen.com ma prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odrzucenia lub anulowania wszelkich zamówień złożonych dla tego produktu. W przypadku niewłaściwej wyceny przedmiotu, Loveofqueen.com może według własnego uznania skontaktować się z Tobą w celu uzyskania instrukcji lub anulować zamówienie i powiadomić Cię o takim anulowaniu.

Ceny w różnych walutach

Ceny produktów sprzedawanych przez Loveofqueen.com oparte są na liczbach wyliczonych w dolarach amerykańskich (USD). Ceny wyświetlane w innych walutach są przeliczane z dolarów amerykańskich według najbardziej aktualnych kursów przeliczeniowych. Ze względu na wahania wartości walut, ceny wyświetlane w innych niż amerykańskie nominałach waluty na Stronie, inne niż na stronie poszczególnych produktów, mogą nie być najbardziej aktualne. Obszary Witryny, w których waluty nominalne w USA mogą być niedokładne, obejmują między innymi banery reklamowe, strony promocyjne i informacje o stronach kategorii produktów. Cena wyświetlana na stronie pojedynczego produktu, bez względu na nominał waluty, to aktualna cena, którą jesteś zobowiązany zapłacić na Loveofqueen.com, z wyłączeniem kosztów wysyłki.

Loveofqueen has no knowledge of, and is not responsible for, any additional bank charges or exchange rate fees that are charge by the issuing bank or a third party payment provider. These fees are solely the customers responsibility and will not be reimbursed by Loveofqueen.

Arbitraż

Where the parties fail to settle dispute within 30 days after such dispute occurs, they agree to submit such dispute to South China International Economic and Trade Arbitration Commission (the "SCIA") for arbitration which shall be conducted in accordance with the Commission's arbitration rules in effect at the time of applying for arbitration. The arbitral awards are final and binding upon both parties.

Obowiązujące prawo

Warunki te są regulowane i interpretowane wyłącznie zgodnie z chińskim prawem, bez względu na zasady kolizji praw.

Linki

Ta strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które są własnością i są obsługiwane przez strony trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Loveofqueen.com nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zawartość znajdującą się na takiej witrynie lub za jej pośrednictwem.

Wysyłka

Loveofqueen ships from different warehouses. For orders with more than item, we may split your order into several packages according to stock levels at our own discretion for more information please check our terms and conditions.Thank you for your understanding.

Loveofqueen strongly recommends all customers to purchase shipping insurance during the checkout. This ensures that if there are any issue during the delivery process that Loveofqueen will send you the same product free of charge. If the item becomes unavailable we will offer you alternative refund options.

Orders that do not have shipping insurance will not be the responsibility of Loveofqueen in the event that there is an issue during the shipping process.

Bez względu na to, jakie są zamówienia klientów, wysyłamy. Nie możemy być pociągani do odpowiedzialności za otrzymanie przez klienta niewłaściwego produktu, jeśli złożyli niewłaściwe zamówienie.

If a delivery fails for any reason and the address sent to was the correct address as provided by the customer, Loveofqueen cannot be held liable if a package is returned to us.

Przesyłki z Chin

At Loveofqueen all shipments are sent from China and are delivered duty unpaid. Consequently, any and all customs or import duties are charged once the parcel reaches its destination country. If any, these charges must be paid by the customers. Should the customers refuse the package due to import duties or taxes, they take full liability for all the cost involved in the process. Due to customs regulations, please note that Loveofqueen cannot to declare purchased items as a gift or list an amount lower than the actual product price.

Remedies

Zgadzasz się, że środek prawny Loveofqueen.com za rzeczywiste lub zagrażające pogwałceniem postanowień niniejszej Umowy będzie nieadekwatny i że Loveofqueen.com będzie uprawniona do określonych świadczeń lub nakazów sądowych, lub obu, oprócz szkód, które może wyrządzić Loveofqueen.com. prawnie uprawnione do odzyskania, wraz z uzasadnionymi wydatkami związanymi z wszelkimi formami rozstrzygania sporów, w tym, bez ograniczeń, z opłatami adwokackimi.

No right or remedy of Loveofqueen.com shall be exclusive of any other, whether at law or in equity, including, without limitation, damages injunctive relief, attorneys' fees and expenses.

Żadne zrzekanie się przez Loveofqueen.com o swoich prawach lub środkach odwoławczych na mocy niniejszych warunków nie oznacza żadnego zobowiązania do przyznania podobnego, przyszłego lub innego zwolnienia.

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!